معلم حرفه و فن منطقه4 / کارو فناوری

مطالب مفید برای معلمین محترم و دانش آموزان گرامی

آشنایی با درخت و درختچه و مراحل کاشت

مقدمه:

کاشت یک درخت می تواند به خوبی بدمنظره ترین زمینها رابه زیباترین باغهاوپارکهامبدل کنددر

باتوجه به نقش اثرگذاردرختان درفضای شهری(تلطیف هوای شهری ،کاهش آلودگی صوتی،پوشش دهنده مکانهای بدمنظرو...)این جزوه به معرفی گونه های درختی ودرختچه ای مثمروغیرمثمرسازگارباشرایط اقلیمی شهرتهران می پردازد.

 

1-تعریف درخت ودرختچه:

 

درخت:گیاهان باارتفاع بیش از8تا10مترودارای یک ساقه یاتنه اصلی چوبی را درخت می نامند.

درختچه:گیاهان باارتفاع کمتراز8تا10مترودارای چند شاخه اصلی بجای تنه واحدرا درختچه می نامند.

 

2-تقسیم بندی درختان و درختچه ها:

 

2-1-تقسیم بندی ازلحاظ شکل برگ:

الف-پهن برگان-دراین گیاهان برگهادارای پهنک پهن بوده وتولیدگل می کنند که گل بعدازگرده افشانی  تولیددانه می کند.

ب-سوزنی برگان-دارای برگهایی به شکل سوزن یافلس می باشندکه تقریبا"همیشه سبزبوده وفاقد گل واقعی بوده ودارای مخروط می باشند.

2-2-تقسیم بندی ازلحاظ پایداری برگها:

الف-خزان کننده-برگهادرپاییزخران می کند.

ب-همیشه سبز-برگهادرپاییزخزان نمی کند ولیدرطی سال بتدریج ریزش می کند،لذاتمامی فصول سبزدیده می شوند.

2-3-تقسیم بندی ازلحاظ کاربرد:

الف-مثمر-میوه خوراکی آنها مورداستفاده قرارمی گیرد.

ب-غیرمثمر-میوه تولیدنمی کنند(مخروط داران)یا دارای میوه غیرخوراکی هستند.

 

3-نکات قابل توجه درانتخاب درخت ودرختچه:

 

3-1-نیارها:تصمیم گیری درمورد انتخاب گیاه باید بر حسب شرایط محیط منزل مسکونی صورت گیرد.مواردی که پیش از هر چیز باید در نظر گرفت عبارتند از:مقدار نور،حرارت،رطوبتی که به گیاه میرسدونوع خاک(سبک،سنگین ومتوسط)وواکنش اسیدی یا قلیایی خاک و نوع زهکش آن و بالاخره آب و هوای منطقه مورد نظر،آلودگی هواوبادهایی که حامل ذرات نمک می باشندو همچنین آلودگی های شدید صنعتی از جمله عوامل محدود کننده ای هستند که همیشه مطرح بوده است.

3-2-سرعت رشد واندازه:یکی از رایج ترین اشتباهات مردم این است که غالبا"درختانی را که سریع الرشدند،انتخاب می کننددر حالیکه مطالعه وارزیابی سرعت رشد درخت مورد نظر ،قبل از خرید آن ضروری است.در ابتدا نقشه ای از منزل مسکونی وحیاط وباغ خود بر روی کاغذ ترسیم کنید.محل کاشت درخت راتعیین نمائیدو با دایره ای حدود تخمینی رشد تاج درخت راروی نقشه مشخص کنیدوبا توجه به آن درخت مورد نظر را انتخاب کنید.اگر شما قصد نقل مکان ندارید ومی توانید تا به نتیجه رسیدن درختانتان صبر کنید،کاشت درختان کند الرشد به شما پیشنهاد میشود.از درختان بلند وتنومند به ویژه اگرصاحب حیاط کوچکی هستید،استفاده نکنید چرا که مجبور به هرس دائمی و شدید آنها خواهید بوداگر چه برخی از درختان قادر به تحمل هرس های منظم می باشندولی اغلب آنها شکل طبیعی خود را ازدست می دهند.از سوی دیگرهرس شدید،درخت را در برابر بیماری ها بسیار حساس می کند.

درختکاری در گلدان به طور طبیعی سبب پاکوتاهی درخت میگردد،علاوه بر این همه درختان مناسب کاشت در گلدان نیستند.

3-3-عادات رشد:باید همیشه به قد وقامت وشکل ظاهری گیاه توجه داشته باشید وفراموش نکنیدکه گیاه همواره به همان شکل نخست باقی نمی ماند ،چرا که برحسب تغییرشرایط محیط شکل گیاه نیز تغییر می کندمثلا"اگر درخت در مکان سایه دار کاشته شود ،از قدی بلند ترو ظاهری کشیده تر برخوردار می گرددولی چنانچه نور آفتاب،بطورکاملا"مستقیم واز جهتی خاص به درخت بتابدگیاه در جهت نور رشد میکند.با این توصیفات باید ابتدا تصمیم بگیرید که چه شکلی ازدرخت(ستونی با شاخه های آویزان،هرمی یا بازوکاملا"طبیعی،مدور،متقارن،منظم ویانامنظم)مدنظرشماست.همزمان بادرنظرگرفتن نکات مربوط به اندازه وسرعت رشد،شکل ظاهری درخت نیزحائزاهمیت است.با توجه به نوع زندگی شهرنشینی وداشتن حیاطهای کوچک درمنازل به ناچار نمی توان از درختان کوتاه قامت استفاده نمود.

3-4-برگها:درختان همیشه سبزنسبت به انواع درختان خزان پذیر،سایه اندازی ایجاد می کنند.

(البته برخی ازدرختان خزان پذیرنیزازچنین مشخصاتی برخوردارند)درزمستان که میزان نورکم است،درختان خزان پذیر باغ راروشن نگه می دارندولی از جهت دیگر خصوصی سازی کمتری ایجادمی کنندوهمچنین درپائیزبه دلیل برگریزان لازم است اطراف آنها جاروشود.

3-5-محل قرارگیری:معمولا"درباغهاوحیاطهای کوچک،درخت رادرنزدیکی ساختمان مسکونی می کارند.این همجواری بویژه باتوجه به بعدمسافت آن ،جای تامل دارد.درچنین فاصله نزدیکی ،درختانی همچون بید،نارون،صنوبر،زبان گنجشک وتوسکامی توانندخطرآفرین باشند،چراکه ریشه این درختان برای دستیابی به منابع آب زیرزمینی می تواننددههامتر گسترش یابندوبه پایه ساختمانها ،دیواره های حیاط ،سیستم لوله کشی آب وچاهها آسیب وخسارت واردسازند.ریشه درختان درخاکهای رسی درطول مدت تابستان مقادیرزیادی آب جذب می کنندکه منجربه ترک خوردگی خاک وایجادشکاف درپی ساختمانها می گرددکه بسیارخطرناک است.امادرختان کوچکی که بافاصله ای حساب شده ازکلیه این ساختمانها کاشته می شود،نمی توانندخطر آفرین باشند.هنگام درختکاری بایدازمسیرهای لوله کشی آب ،گازوچاههای آب وفاضلاب مراقبت کرد.زیرااحتمال تماس وبرخوردریشه درختان بااین موارد درحیاط هرمنزلی وجوددارد به همین منطور نتنها فاصله هردرخت ازدیگری رعایت شودبلکه باید فاصله درخت را از دیوار منزل نیزدرنظرگرفت.

 

4-خرید نهال:

4-1-انواع نهالهای موجوددربازار:

الف-کیسه ای-ریشه نهال همراه باخاک اطرافش داخل کیسه می باشد.

ب-پیتی-نهال بهمراه پیتی که درون آن رشدکرده به فروش می رسد.

ج-ریشه لخت-دراین صورت بدلیل عدم وجودخاک اطراف ریشه بایدسریعا"نهال رابه محل جدید منتقل کردتا ریشه کمتردرمعرض هوا قرارگیرد.ضمنا"درصدتلفات این موردکاشت بالاست.

4-2-توصیه های ضروری درهنگام خرید نهال:

الف-ازخریدنهالهایی که دارای رشد یکجانبه اندومتقارن نیستند،صرفه نظر کنید.

ب-درختی راانتخاب کنید که کاملا"راست وخوش فرم باشد.(البته درختانی مثل انجیربطور طبیعی متقارن نیستند که دراین مورد استثناهایی نیزوجود دارد)ازخریددرختانی باشاخه های آلوده به آفات وامراض ویادرختانی بابرگهای خشک (درفصل رویش آنها)نیزبپرهیزید.خریدوکاشت این گونه درختان ،درواقع نوعی ریسک است.

پ-ازخریددرختانی که شروع به جوانه زنی نموده اندویا آنهائیکه دارای بخشهای سفیدوکوچک قابل رویت ریشه در پیت هستند،بپرهیزید.چه درمورددرختان ریشه لخت وچه کیسه ای به این نکته توجه کنید.

ت-درختانی که توام با خاک به فروش میرسنداگرریشه های آنهادرنزدیکی طوقه به دورتنه پیچیده اند ونیزدرختانی که دارای ریشه خشکیده هستند،مناسب برای خرید نیستند.

ث-ازخریددرختان گلدانی،درصورتیکه این درختان باکمترین اشاره ای ازگلدان جداشوند بپرهیزید.

ج-خریددرختانی که مدت زمان طولانی درگلدان بوده اند نیز نوعی ریسک است.علائم این گونه درختان بیرون زدن مقداری از ریشه هاازسوراخ زهکش گلدان ویاظهور بخشی از ریشه آنهادرسطح خاک گلدان است.اگرنشانه هایی ازهرس نیز روی این درختان دیده شود،ازعمرطولانی آنهاخبرمیدهد.

چ-هنگام خرید نهال یا درخت،آنهایی راکه ازشاخه هاوبخش هوایی متوازن ومتقارنی برخوردارندانتخاب کند.

ح-ازخریددرختان بزرگ ونهالهای نوریشه وبسیارکوچک بپرهیزیدچراکه دیرتربامحیط وشرایط جدیدسازگارمی شوند.

 

5-زمان کاشت:

زمان مناسب برای کاشت درخت هنگامی است که آب وهوامعتدل وقبل ازبیداری نهال وپس ازپایان دوره یخبندان باشدودرخت زمان لازم برای ریشه دواندن راداشته وقبل ازاینکه گرمای تابستان ویا سرمای شدیدزمستان شروع شود،بتوانندباشرایط محیط پیرامون خودسازگارشوند.

 

6-مراحل کاشت:

پس ازانتخاب نهال مناسب بایدسطح خاک به وسعت حداقل یک مترعاری ازعلف هرزگردد.عمق گودال بایستی به صورت مناسب انتخاب شود،گودال عمیق مانع جذب اکسیژن کافی توسط ریشه میشود.درگودال باریک وکم عمق نیزامکان رشدونمووجذب مواد غذایی توسط ریشه کاهش می یابد.عمق گودال بایستی 3-2برابرحجم توپی ریشه باشد.درهنگام حفر گودال خاک بخش رویی رادریکطرف وخاک زیرین رادرطرف دیگر گودال بریزید.بستر کاشت نهال بایستی متناسب با محل رشدونمواولیه گیاه ه انتخاب شودودهانه گودال میبایست بیش ازسه برابردهانه پیت یا کیسه یاحجم ریشه درحالت ریشه لخت باشد.(کاشت درخت ریشه لخت بادو نوع دیگر کمی تفاوت دارد.میبایستی که فاصله زمانی جدا کردن از مکان اولیه رشدتا محل جدیدبه حداقل زمان ممکن برسدتادرخت رطوبت موجود دراطراف ریشه هایش راازدست ندهدوهمچنین درخت باید دارای تعدادی ریشه خوب اصلی وفرعی سالم باشد.همچنین حذف ریشه های نامناسب وآسیب دیده درزمان کاشت وضدعفونی محل برش الزامی است.)

مرکز چاله حفر شده راپیداکنید وقیم رادرنزدیکی آن فرو کنید،بخشی ازقیم که درخارج ازخاک واقع شده نباید از3/1طول گیاه بلندترباشد.قراردادن قیم پس از کاشت نهال به ریشه درخت آسیب میزند.

پس ازحفرگودال خاک تهیه شده را به صورت مخروطی شکل در ته گودال بریزیدونهال راطوری روی این مخروط قرار دهید که ریشه ها کاملا"دراطراف مخروط جای بگیرندوریشه وانتهای درخت دریک راستا باشند،سپس بقیه خاک را درون گودال بریزید وبا پا آنرا فشاردهید.پس ازاتمام کارنیزاین عمل راتکرارکنید.پس از فشردن خاک یقه نهال بایستی در سطح برابرباسطح خاک قرار گیرد.

 

7-مراقبت پس ازکاشت:

پس ازکاشت،نهال باید آبیاری شود،دراولین فصل رشد،گیاه بایدحداقل هفته ای یکبار(حتی در زمان بارندگی)آبیاری شود.در تابستان برحسب نیازآبی ،آبیاری بیشترمیشود ولی بایدبه این نکته توجه داشت که آبیاری بیش ازاندازه سبب خفگی ریشه خواهد شد.ازتست زیر برای به دست آوردن نیازآبی گیاه می توان استفاده کرد.

چاله ای به ارتفاع21-16سانتی متردرکناردرخت حفرکنید،اگرخاک درون گودال پودری باشددرخت نیازبه آبیاری داردامااگربتوان توپ گردی باخاک درون گودال ساخت،خاک دارای رطوبت کافی است.برای جلوگیری ازاتلاف رطوبت وآب می بایست خاک اطراف نهال رابامالچ پوشاند.همچنین استفاده ازکود دامی پوسیده سبب بهبود بافت فیزیکی خاک میگردد.هر ساله دراواخرفصل پائیزمی توان ازکودهای شیمیایی به منظورتامین عناصر مورد نیازدرخت(فسفر،پتاسیم،نیتروژن)وهمچنین ایجادphمناسب برای رشددرخت،استفاده نمود.

ایجاد تشتک در پای نهال به منظور آبیاری بهتر نهال،مانع ازپوسیدگی طوقه وتنه نهال می شود.

 

8-کاربرد درختان ودرختچه هادرفضای سبز:

8-1-ایجاددیوارسبز(پرچین،بادشکن،دیوارصوتی،استتاردید)

8-2-ایجاد منظرزیبا

8-3-ایجادسایه انداز

8-4-به عنوان گیاه پوششی

8-5-تثبیت شیبهای تند

8-6-تلطیف وکاهش آلودگی هوا

 

9-معرفی گونه های درختی:

 

9-1-پهن برگان غیرمثمر:

 

نام فارسی:چنار

نام علمی:Platanus orientalis L.

نام انگلیسی:oriental plane

خانواده:Platanaceae

زادگاه:جنوب شرقی اروپاوآسیای غربی

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع تا 50 متر،باتنه ای به قطرتا3متروگاهی بیشتربا پوست ریزان.برگهامتناوب وپنجه ای شکل.میوه فندقه کرکدارکه درزمستان به شاخه ها آویزان است.

نیازها:

به خاک عمیق،غنی و لوم مرطوب نیاز دارد.

ازدیاد:

ازطریق کاشت بذردرخاک مرطوب درفصل پائیز،کاشت قلمه به طول20-15سانتی متردرآبانماه.

کاربرد:

مناسب کاشت در حاشیه خیابانهاوبوستانهای شهری.

 

نام فارسی:نارون برگ ریز

نام علمی:Ulmas Boissieri Grudz.

نام انگلیسی: elm tree

خانواده:Ulmaceae

زادگاه: ایران

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع 45-30مترباپوست شیاردار.برگهامتناوب به شکل تخم مرغی پهن،نوک تیزکنگره ای یا کنگره ای-دندانه اره ای.دارای شاخه چه های یکساله نازک.میوه فندقه بالدار.

نیازها:

به مکان آفتابگیروخاک معمولی عمیق وغنی نیاز دارد.

ازدیاد:

جداکردن پاجوش درمهرماه وآبانماه،خوابانیدن شاخه درشهریورماه ومهرماه،کاشت بذر دراردیبهشت ماه واوایل خردادماه.

کاربرد:

ایجادفضای سبز،تولید چوب،بادشکن

 

نام فارسی:افرای چناری

نام علمی:Acer platanoides L.

نام انگلیسی:Plane Maple

خانواده:Aceraceae

زادگاه:اروپا،آناتولی،قفقاز،شمال ایران

گیاهشناسی:

درختی خزان کننده که ارتفاع آن معمولا"از30مترتجاوزنمی کند،اماعموما"حدود 20متر ارتفاع دارد.پوست تنه درختان جوان خاکستری روشن وصاف ولی بعدهاتیره شده وترکهای مشبک سطحی وتقریبا"منظم طولی درآن ظاهرمی شود.تاج آن تخم مرغی گسترده باانشعابات انبوه.برگهاپنجه ای شکل با7-3لوب پهن نوک تیز.گل آذین پانیکول باگلهای معطربه رنگ سبزمایل به زرد که دراواخرفروردین تا اردیبهشت قبل یاهمزمان بابرگهاظاهرمی شود.میوه فندقه بالدار.

 

 

 

نیازها:

گیاه بسیارسازگاربه هر نوع خاکی ونسبتا"مقاوم به خشکی است .درخاکهای قلیایی وخشک رشدمی کندولی درخاکهای غنی بازهکش مناسب رویش بهتری دارد.نورپسندبوده وبه فضای بازنیاز دارد.مقاوم به هوای آلوده تهران است.

ازدیاد:

کاربرد:

مناسب ایجادفضای سبز،تولیدچوب جهت قابسازی ،تراورس،خراطی

 

 

نام فارسی:آیلان-عرعر

نام علمی:َAilanthus altissima

نام انگلیسی:Tree of Heaven

خانواده:Simaroubaceae

زادگاه:جنوب شرق آسیا

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع تا 20متربا پوست صاف وبرهنه به رنگ خاکستری مایل به سیاه.برگهامتناوب شانه ای با25برگچه تخم مرغی-سرنیزه ای .

گل آذین آن پانیکول که درتیرماه ظاهرمی شودودارای بوی نامطلوب،گلهای نروماده معمولا"برروی درختان جدا ازهم هستند.چوب،پوست ودیگر قسمتهای این درخت دارای مواد خاص وتند وتیزی هستند.

نیازها:

خاک سبک ومحل سایه ومرطوب رامی پسندد.

ازدیاد:

تقسیم ریشه درخاک سبک دراسفندماه،بذر.

کاربرد:

مناسب برای کاشت درفضای سبزوگونه مقاوم به آلودگی هوا،مناسب برای کاشت درمناطق صنعتی وحاشیه خیابانها.

 

نام فارسی:اقاقیا

نام علمی:َRobinia pseudoacacia

نام انگلیسی:false acacia

خانواده:Papilionaceae

زادگاه:شمال آمریکاواروپا

گیاهشناسی:

درخت سریع الرشد خزان کننده باارتفاع 24مترباتاج گسترده ومولدریشه جوش.دارای پوست قهوه ای تیره،عمیقا"شیاردار،شاخه هاخاردار،برگها متناوب،شانه ای زوج با19-7برگچه بیضوی به رنگ سبزتیره.گل آذین خوشه با گلهای سفیدمعطرکه دراواسط بهارواوایل تابستان ظاهرمیشوند.میوه نیام مستطیلی تاخطی که درطول زمستان روی شاخه باقی می ماند.

نیازها:

درخاک معمولی رشدمی کندوبه خاک اسیدی یا خنثی ولی فاقدآهک فعال نیاز دارد(درخاک های دارای آهک برگهای گیاه زردفام میگردد.)نسبت به سرما،گرماوخشکی مقاوم است.سیستم ریشه آن مختلف است،دارای ریشه های راست عمیق ،گسترده وسطحی است.خاکهای قوی ولیمونی عمیق قابل نفوذ رادوست دارد.نورپسند است ونورهای شدیدوگرم راترجیح میدهد.نسبت به دودوگرد وخاک نیز مقاوم است.

ازدیاد:

جداکردن وکاشت ریشه جوشهادرفصل پائیز،کاشت بذربا پوشش 5/1سانتیمتردرخاک معمولی درآبان یافروردین ماه.

کاربرد:

مناسب کاشت درپارکهای جنگلی وشهری،جنگلکاریهاوباغچه های بزرگ.

 

نام فارسی:بید مجنون

نام علمی:Salix babylonica

نام انگلیسی:Weeping willow

خانواده:Salicaceae

زادگاه:ایران،افغانستان،پاکستان،تالش،ترکمنستان

گیاهشناسی:

درخت دوپایه خزان کننده به ارتفاع تا15مترباشاخه های واژگون.برگها متناوب،باریک یا خطی سرنیزه ای بادندانه های اره ای کوچک به هم فشرده.گل آذین آن دم گربه ومیوه کپسول است.

نیازها:

 به خاک معمولی نسبتا"سنگین مرطوب وآب کافی ونورآفتاب نیازدارد.

ازدیاد:

گرفتن قلمه چوبی درهرسنی که باشدوکاشت درخاک مرطوب درمهریااسفند ماه،پیونددراسفند ماه.

کاربرد:

مناسب کاشت درپارکها

 

نام فارسی:بید سفید

نام علمی:Salix alba

نام انگلیسی:white willow

خانواده:Salicaceae

زادگاه:شمال آفریقا،اروپا،آناتولی،عراق،ایران،افغانستان،قفقاز،تالش،سیبری.

گیاهشناسی:

درخت سریع الرشد، خزان کننده به ارتفاع30-25متر.برگهامتناوب، باریک یا خطی سرنیزه ای ،شاخه هاگاهی تقریبا"واژگون،اغلب قهوه ای مایل به قرمز.گل آذین دم گربه ومیوه کپسول است.

نیازها:

اکثر گونه های بید درخاک مرطوب رشد میکنند،لیکن برخی ازآنهاهم در زمینهای خشک به خوبی به عمل می آیند.دارای ریشه های گسترده هستندودرهرنوع خاک باغبانی معمولی رشد میکنند.اغلب گونه های آن نسبتا"مقاوم بوده وبه آب کافی ونور آفتاب نیازدارد.

ازدیاد:

کاربرد:

مناسب کاشت درپارکها

 

 

نام فارسی:سپیدار

نام علمی: Populus alba

نام انگلیسی:white poplar

خانواده: Salicaceae

زادگاه:شمال آسیاواروپا

گیاهشناسی:

درخت دوپایه خزان کننده باارتفاع حدود30-20مترباتنه ضخیم که تا 2متی قطر دارد.دارای تاج بلندوگسترده وبا شاخ وبرگ بسیار.پوست درختان جوان صاف وخاکستری روشن ولی باافزایش سن به رنگ خاکستری تیره تاسیاه باشکافهای عمیق درمی آید.برگها ساده،متناوب که در سطح  رویی سبزتیره وبراق ودرسطح زیرین سفیدکرکی هستند.گل آذین آن دم گربه که در اسفندوفروردین ماه قبل از ظهور برگها ظاهر می شود.میوه کپسول.

نیازها:

طالب اراضی رسی،عمیق ومرطوب می باشد.

ازدیاد:

کاشت قلمه به طول 20 سانتی متر درخاک معمولی دراسفندماه.

کاربرد:

مناسب کاشت درپارکهاو حاشیه استخرها،دریاچه هاورودخانه ها،کاغذسازی،جعبه سازی.

 

نام فارسی:تبریزی

نام علمی: Populus nigra L.var.pyramidalis  

نام انگلیسی:Blak poplar

خانواده: Salicaceae

زادگاه: آسیاواروپا

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع تا30متربا تاج ستونی یا هرمی شکل با شاخه های راست ومحکم.ریشه اغلب فاقد ریشه جوش.پوست تنه ابتدا خاکستری،سبز رنگ وسرانجام ضخیم وسیاه رنگ.برگها متناوب ودارای قاعده طویل یا واژ تخم مرغی ،گوشه دارتالوزی نوکدار .گل آذین دم گربه ای،میوه کپسول.

نیازها:

ازدیاد:

کاربرد:

 

نام فارسی:زبان گنجشک گل

نام علمی: Fraxinus ornus L.

نام انگلیسی:Flowering Ash

خانواده: Oleaceae

زادگاه: جنوب اروپا،غرب آسیا

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده با ارتفاع 15-8متروتاج تخم مرغی پهن.پوست آن درابتداصاف خاکستری وبعدهازبروشکافدارمیشود.برگهامتقابل مرکب تک شانه ای با8-5برگچه مستطیلی تا تخم مرغی پهن باحاشیه مضرس.گلها سفیدمعطرکه به شکل پانیکولهای پر گل ظاهر می شود.میوه فندقه بالدار.

 

نیازها:

نهال جوان در سایه به خوبی رشد میکند،امادرحالت بلوغ حتما"بایدازآفتاب کامل برخوردار گردد.درمقابل سرماوگرما نسبتا"مقاوم است ولی جوانه هاونهالهای جوان آن براثریخبندان وسرمای دیررس بهاره آسیب می بینند.انشعابات وتاج گیاه محکم است لذادرمقابل وزش بادهای سنگین مقاوم است.ریشه های عمیق داردوخاک های قوی وعمیق وقابل نفوذ راترجیح میدهد.

ازدیاد:

کاشت بذردرماسه که یکسال قبل لایه گذاری شده باشد وهمچنین پیوند روی گونه F.excelsiorدراسفند ماه.

کاربرد:

مناسب کاشت در فضای سبز.

 

نام فارسی: اکالیپتوس

نام علمی:Eucalyptus spp.

نام انگلیسی: Gum tree

خانواده: Myrtaceae

زادگاه:استرلیا

 گیاهشناسی:

درخت همیشه سبزوعموما"بلندباپوست صاف،رشته ای،نخی یاشطرنجی.برگها سرنیزه ای شکل ویا بیضوی کشیده به رنگ سبزتیره ،سبز- خاکستری ویاآبی-نقره ای معطرکه دردرختان جوان متقابل درحالیکه دردرختان مسن متناوب.گل آذین گرزن دوسویه متراکم چترماننددرگونه های مختلف به رنگهای سفید،کرم ویاقرمزکه درفصل بهار،تابستان وپائیزظاهرمیشود.میوه کپسول چوبی.

نیازها:

به خاک حاصلخیزدارای زهکش خوب نیاز داردومکان کاملا"آفتابی رامی پسندد.درمقابل بادهای شدیدوسرد بایدمحافظت شود.حداقل دمای قابل تحمل درگونه های مختلف 10-5 درجه سانتی گراداست.

ازدیاد:

کاشت بذردربهاریاپائیز.

کاربرد:

برگهای آن جهت تهیه بخور برای ضدعفونی هوا،درمان سرماخوردگی ومشکلات تنفسی مورداستفاده قرار میگیرد.به دلیل داشتن پوست تنه وفرم زیبامناسب کاشت درپارکها یاحیاط منازل است.

 

 

نام فارسی:توس(غان)

نام علمی:Betula pendula Roth

نام انگلیسی:silver Birch

 خانواده: Betulaceae

زادگاه: اروپا

 

 

 

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع 20-15متر.خوش فرم باتاج مخروطی تاتخم مرغی باریک وپوست صاف سفیدرنگ که به صورت نوارهای کاغذی شکل جداشده وهمین امرسبب مشخص بودن آن دربین سایر درختان می شود.برگها متناوب وازنظرشکلی بی نهایت متنوع هستند.عموما"مثلثی یالوزی شکل باحاشیه مضرس تیز.گلها به صورت گل آذین دم گربه دراردیبهشت ماه ظاهرمیشوند.میوه فندقه تخم مرغی باریک.

نیازها:

به خاک معمولی نیاز داردودرشرایط هم سایه وهم نور می تواند رشد کند.

ازدیاد:

کاشت بذر درماسه دراسفندماه.(بذرهابایدروی خاک کوبیده شده پاشیده شوندوروی آن خاک نباشد.)خوابانیدن شاخه درمهروآبان-پاشیدن بذر روی برف درزمستان.

کاربرد:

مناسب کاشت درحاشیه خیابانهاوکنار دریا-مناسب برای روکش سازی،شبکه سازی وقرقره سازی-ازپوست آن برای تانن زدن به تور ماهیگیری استفاده میشود-مناسب کاشت درپارکها(مقاوم به آلودگی هوا)

 

نام فارسی:داغداغان

نام علمی:Celtis australis 

نام انگلیسی: Nettle Tree

خانواده: Ulmaceae

زادگاه: جنوب اروپا، آسیای میانه،جنگلهای شمال ایران

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع تا 20 متر(25- متر)باپوست صاف غیرریزان.برگهاتخم مرغی یاتخم مرغی باریک غالبا"نوکداربلندبادندانه اره ای تیز.میوه شفت گوشتی.

نیازها:

نیاز به خاک معمولی داردومحل مناسب آن فضای بازوآفتابگیراست.درنقاط بادخیزبایستی تاقبل ازاستقرارکامل درجای خود محکم شودوقیم بندی گردد.پس ازاستقراربه گرما،بادوخشکی مقاوم است.درخاک قلیایی وخاک عاری از موادغذایی ودرشرایط دود وآلودگی شهرهابه خوبی دوام می آورد.درمقایسه باچناربه آبیاری کمتری نیازدارد.

ازدیاد:

کاشت بذر دربهار-خوابانیدن شاخه درپائیزیابهار.

کاربرد:

مناسب کاشت درحاشیه خیابانها.

 

نام فارسی:لیلکی آمریکایی

 نام علمی:Gleditsia triacanthos L.

نام انگلیسی: honey locust

خانواده: Caesalpinaceae

زادگاه: آمریکای شمالی

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع تا45متروبا تاجی گسترده وپهن یاتخم مرغی شکل.پوست آن درابتداخاکستری تیره مایل به قرمزتاخاکستری-سیاه که بعدهابه صورت ورقه های بزرگی جدامی شود.درخت خارداری که خارهابرروی شاخه های یکساله وهمچنین شاخه های قدیمی ترواغلب روی تنه مشاهده می شوند.برگها متناوب وشانه ای با30-20برگچه مستطیلی-سرنیزه ای نسبتا"کنگره ای –دندانه اره ای .گلها هرمافرودیت یاپلی گام بوده که همزمان یابعدازبرگ ومعمولا"درخردادماه ظاهرمی شوند.میوه نیام به رنگ قهوه ای مایل به بنفش براق.

نیازها:

این درخت درنواحی که زمستان مشخص وتابستان گرم دارند بهتر رشدمی کند.نیاز به محل آفتابی وخاک عمیق بازهکش خوب دارد،شرایط اسیدی یاقلیایی خاک را به راحتی تحمل میکند.نسبت به سرما،گرما،بادوتاحدودی خشکی مقاوم است.درمقابل آلودگی هوای شهرها نیز بردباراست.آبیاری عمیق هر 20-15روز یکبار برای آن کافی است.

ازدیاد:

کاشت بذردراسفندماه ودرفضای بازورازکاشت آن دردوسالگی.

کاربرد:

گونه زینتی مناسب کاشت درفضای سبز.

 

نام فارسی:شاه بلوط هندی

 نام علمی:Aesculus hippocastanum L. 

نام انگلیسی  Horse chestnut :

خانواده: Hippocastanaceae

زادگاه:  جنوب شرقی اروپا

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده، بلندوگسترده ای است که ارتفاع آن درشرایط مناسب به 25متر می رسد.پویت گونه بالغ قهوه ای مایل به قرمز یا قهوه ای مایل به خاکستری وفلسی شکل می باشد.برگها متقابل ومرکب پنجه ای است که معمولا"از 7برگچه تشکیل شده است.گلها به رنگ سفیدکه دراوایل اردیبهشت ماه به صورت پانیکول ظاهر می شوند.میوه کپسول خاردار است.

نیازها:

به خاک معمولی عمیق ومکان آفتابگیر نیاز دارد.

ازدیاد:

خوابانیدن شاخه دربهمن ماه،کاشت بذرباپوشش 5/7سانتی متر.

کاربرد:

گونه زینتی جهت پارکسازی،تولید چوب،بذر آن خوراکی است وارزش دارویی دارد.

 

نام فارسی:جوالدوزک

 نام علمی: Catalpa speciosa Warder

نام انگلیسی hardy catalpa :

خانواده:Bignoniaceae  

زادگاه:جنوب ومرکز ایالت متحده آمریکا  

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع تا30متر،هرمی شکل باپوست قهوه ای تیره که به صورت فلس های ضخیم می ترکد.برگها تخم مرغی تا تخم مرغی- مستطیلی،نوکداربلند.گل آذین پانیکول نسبتا"کم گل با گلهای سفیدرنگ که درخردادماه ظاهر میشود.میوه کپسول.

نیازها:

خاک معمولی ومکان آفتابگیر تانسبتا"سایه رامی پسندد.

 

ازدیاد:

تهیه قلمه ازشاخه های جوان وکاشت درماسه درفصل تابستان درشاسی بادرجه حرارت

15-12درجه سانتی گراد،کاشت بذردرفصل بهار.

کاربرد:

گونه زینتی مناسب کاشت درپارکها.

 

نام فارسی:ماگنولیا تابستانه

 نام علمی: Magnolia grandiflora L.

نام انگلیسی Bull-bay :

خانواده: Magnoliaceae

زادگاه:آمریکای شمالی

 

گیاهشناسی:

درخت همیشه سبزباتاج زیباومخروطی شکل .حداکثر ارتفاع آن24متروگستردگی آن به 10مترمی رسد.برگها متناوب،درشت،واژتخم مرغی –بیضوی وضخیم که سطح رویی آن سبز تیره وسطح زیرین حداقل درجوانی کرکدار است.هربرگ دوسال روی درخت باقی می ماند.

گلها درشت،به رنگ سفید-شیری،معطرکه به تدریج ازخردادماه تااواخر تابستان ظاهر میشوند.میوه آن تخم مرغی کرکدار بوده ودرفصل پائیز دانه های قرمز رنگ ازدرون میوه خارج میشود.از سن 15سالگی وگاهی زودتر شروع به گلدهی می کند.

نیازها:

خاک غنی ،مرطوب وخنثی یا کمی اسیدی را می پسندد.مکان آفتابی وشرایط اقلیمی گرم ومرطوب را بیشتر می پسنددولی درنواحی بیابانیبه شرط اینکه ازگزند بادهای شدیددرامان باشد خوب رشد می کند.ریشه درخت عمیق بوده بهتر است آبیاری عمیق ماهانه در مورد آن اعمال گردد.

ازدیاد:

کاشت بذردرماسه مرطوب ودرشاسی سرددرفصل زمستان یا تابستان،خوابانیدن شاخه درتابستان یاپائیز،پیوند درتیرومردادماه.

کاربرد:

برای کاشت درمیان چمن وبه عنوان درخت خیابانی،همچنین کاشت درگلدانهای بزرگ (درچندسال اول رشد) مناسب است.آنرا میتوان درکنار سوزنی برگان یابه عنوان پس زمینه سبزبرای درختچه های گلدار کاشت.اسانس گلهااثرتب برداشته ودانه گیاه دارای ماده روغنی معطر است که تشنج رابهبودمی بخشد.

 

9-2-گونه های پهن برگ مثمر

 

نام فارسی:انجیر

 نام علمی: Ficus carica

نام انگلیسیfig :

خانوادهMoraceae :

زادگاه:مدیترانه وآسیای غربی

 

 

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده یادرختچه کوچک گسترده به ارتفاع تا 10مترباتنه خمیده وپوستی صاف به رنگ خاکستری روشن با لکه های تیره.دارای تاج درختچه مانند که درسنین بالاترنامنظم وگسترده می گردد.

نیازها:

این درخت درانواع خاک (خاک شنی سبک تاخاک رسی سنگین)به عمل می آید.ولی دراراضی شنی وسبک خطر حمله نماتدبسیارزیاداست.بهترین نوع خاک برای آن خاکهای غنی ولیمونی باphقلیایی یاخنثی است.مقاوم به کم آبی است درهنگام رشد به آب کافی نیازدارد.

ازدیاد:

کاشت بذردرخاک سبک وشاسی گرم دربهمن ماه.

کاربرد:

تولید میوه خوراکی.


نام فارسی:توت سفید

 نام علمی:Morus alba  

نام انگلیسی White Mulberry :

خانوادهMoraceae :

زادگاه:چین ،اروپا،آمریکای شمالی وایران.

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع 15-10(20-)متربایک تنه کوتاه ضخیم تاج متراکم وکروی انبوه باپوست زبرشیادار،دربتدابه رنگ سبزمایل به خاکستری مات تاقهوه ای رنگارنگ وبعدهاقهوه ای مایل به خاکستری.برگها متناوب به شکل تخم مرغی تاتخم مرغی پهن نوکدارباحاشیه دندانه داردرسطح رویی صاف وبی کرک ولی درسطح زیرفقط درمحل رگبرگهاکمی کرکدارهستند.گل آذین دم گربه ای آن دراردیبهشت ماه تاخردادماه ظاهرمیشودومیوه سته آن درتابستان میرسد.

نیازها:

خاک عمیق بازهکش خوب رامی پسنددازلحاظ خصوصیات شیمیایی خاک سختگیر نبوده وجهت کاشت درخاکهای ایران که اکثرا"آهکی می باشندمناسب است وبه طور کلی درتمام خاکهای معمولی که حالت اسیدیته ویاقلیایی بودن شدیدرانداردرشدمی کند.به علت دارابودن ریشه های عمودی وعمیق پس از استقراربه آب کمی نیاز دارد.درمحل آفتابی بایدکاشته شود،برخی واریته هادرمناطق سایه آفتاب نیز دوام می آورند.

ازدیاد:

کاشت قلمه به طول 30سانتی مترازمهرتااسفندماه.

کاربرد:

گونه ای زینتی جهت کاشت درپارکها،تولید میوه خوراکی وچوب،برگ آن درصنعت نوغان وپرورش کرم ابریشم کاربرد دارد.

 

 

نام فارسی:توت مجنون

نام علمی: Morus alba var.pedula

نام انگلیسی :Mulberry :

خانوادهMoraceae :

زادگاه:مدیترانه وآسیای غربی

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده باارتفاع 12متر.برگها معمولا"لوزوی –تخم مرغی نوکداربادندانه اره ای نامنظم بارگبرگهای مایل به سفیدمشخص .گل آذین دم گربه ای آن ازاردیبهشت تاخردادماه ظاهرشده که میوه سته آن درتابستان میرسد.

نیازها:

محل آفتابی ومحفوظ ،خاک سبک ونسبتا"ماسه ای غنی ازآهک(قلیایی)رامی پسنددولی خاک فقیررانیزتحمل میکند.درمناطق سردسیربهتراست کناردیواریامحل ایمن ازسرماکاشته شود.این گیاه تادمای5-درجه سانتی گرادراتحمل می کند.

ازدیاد:

کاشت بذر،پیونددربهار،خوابانیدن شاخه دربهاریاپائیز.

کاربرد:تولید میوه خوراکی،برگ مورد استفاده کرم ابریشم.

 

نام فارسی:خرمالو

نام علمی: Diospyrus Kaki L .

نام انگلیسیchinese persimmon:

خانواده Ebenaceae :

زادگاه:شرق هیمالیا،چین وژاپن

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع تا14مترباتاج کروی وپوست فلسی.برگها بیضوی-تخم مرغی تامستطیلی-تخم مرغی یاواژتخم مرغی باسطح فوقانی سبزتیره ودرسطح تحتانی سبز روشن وکرکدار.گلها سفیدمایل به زردکه دربهارظاهرمیشوند.میوه سته کروی.

نیازها:

به خاک معمولی ومکان آفتابی نیاز دارد.

ازدیاد:

کاربرد:

تولید میوه خوراکی

 

نام فارسی:زیتون

نام علمی:Olea europaea L.  

نام انگلیسی common olive :

خانوادهOleaceae :

زادگاه:آسیای صغیر،سوریه،ترکیه،ایران

گیاهشناسی:

درخت یادرختچه راست همیشه سبزبه ارتفاع 20-10مترباپوست سبزتیره که دردرختان مسن دارای شکاف های عمیق ونامنظم می باشد.برگها متقابل سرنیزه ای باریک که درسطح فوقانی سبز-خاکستری ودرسطح زیرین خاکستری مایل به نقره ای وچرمی شکل می باشد.گلها سفیدمایل به زردمعطر که به صورت پانیکولهای محوری درتابستان ظاهرمیشوند.میوه شفت درابتدابه رنگ سبز که بعدهاسبز-خاکستری میشود.

نیازها:

سازگارباهرنوع خاک وزمین ازنظر موادغذایی.به شوری ورطوبت زیادبسیارحساس است.دمای مناسب رشد آن20-15درجه سانتی گرادوحداکثر مقاومت این گیاه دربرابرسرمای 7-درجه سانتی گرادبرای درختان جوان و12-درجه سانتی گرادبرای درختان مسن است.

ازدیاد:

کاشت بذر باپوشش 2/0سانتی متردرماسه وخاک پیت درپائیز،کاشت قلمه درماسه ودرمحل سایه یاگلخانه درفصل تابستان.

کاربرد:

تولید میوه خوراکی و چوب ،برای تولید روغن مصرف داردوهمچنین کابرد دارویی نیزدارد.

 

نام فارسی:گردو

نام علمی:Juglans regia L.  

نام انگلیسیWalnat :

خانوادهJuglandaceae :

زادگاه:ایران،قفقازتاهیمالیا

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده به ارتفاع تا25مترباتنه ای به قطر 5/1مترباتاج پهن.پوست تنه در درختان مسن به رنگ خاکستری تیره وشیارداراست.برگها شانه ای ودارای 9-5برگچه بیضوی یاتخم مرغی وگاهی واژتخم مرغی نوکدار.گل آذین نربه شکل دم گربه ای است.میوه شفت .

نیازها:

خاک عمیق سالم وقابل نفوذ نیاز دارد.دراراضی سنگین به عنوان یک گیاه پوششی به افزایش قابلیت نفوذ خاک کمک می کند.پس ازاستقرارتاحدودی می تواند خشکی خاک راتحمل کندولی درتابستانهای گرم نیاز به آبیاری عمیق ومستقیم دارد.ایستادن آب درسطح خاک وغرقابی شدن برای آن مضر است.به سرمای بهاره بسیارحساس است اگردراین زمان درجه حرارت به صفر برسدگلهای وبرگهای تازه آن سیاه شده وازبین خواهدرفت.این گیاه به سرمای زمستانه مقاوم است ودرمناطق نیمه گرمسیرنیزبه خوبی به عمل می آید،مشروط برآنکه برای شکستن خواب درفصل زمستان سرمای زیر صفر وجودداشته باشد.

ازدیاد:

کاشت بذر باپوشش 5سانتی متردرخاک سیاه درمحل باز درمهرماه وبازکاشت دریک سالگی،پیوند دراسفندماه.

کاربرد:

تولید میوه خوراکی ،چوب آن درمبلسازی،روکش سازی وقنداق تفنگ کاربرد دارد.

 

نام فارسی:انگور

نام علمی: Vitis vinifera

نام انگلیسی vine grape :

خانوادهvitaceae :

زادگاه:ایران،افغانستان،پاکستان

گیاهشناسی:

درخت پیچنده ضخیم کلفت با ارتفاع متوسط تابلند،اما اغلب به صورت تنه ای ضخیم وکوتاه پرورش داده می شود.برگها نسبتا"نازک بامحیطی دایره ای یادایره ای-تخم مرغی بالبه دندانه ایکم وبیش نوک تیز.میوه سته که در خوشه بزرگ وبلند ظاهرمیشود.

نیازها:

ازدیاد:

کاربرد:

تولید میوه خوراکی

 

نام فارسی:انار

نام علمی: punica granatium L.

نام انگلیسیpome granate :

خانواده Punicaceae :

زادگاه:ایران،افغانستان،پاکستان،مناطق مدیترانه ای اروپا،آفریقا،آسیا،آناتولی

گیاهشناسی:

درخت خزان کننده کوتاه بدون خاربابرگهای متقابل به شکل سرنیزه ای یاواژتخم مرغی بدون کرک باگلهای قرمز که درتیرماه ظاهر میشوند.

نیازها:

خاک مناسب آن مخلوطی ازرس،پیت وشن به نسبت 1:1:1می باشد.درتابستان به مقدار اندکی آب نیازداردودرزمستان اگر گیاه دردوره خواب به سرمی بردمقدار خیلی کمی آب به آن بدهید.اگر گیاه درمکانهای گرم واقع شده است رطوبت خاک در همه حالی باید حفظ شود.

ازدیاد:

کاشت بذر درعمق 6/0سانتی متری دراوایل بهار،کاست قلمه وخوابانیدن شاخه درتیرماه.

کاربرد:

تولید میوه خوراکی،ازپوست میوه جهت تهیه رنگهای ثابت استفاده می شود.مصرف دارویی نیز داردوبه علت زیبایی خاص آن درایجاد فضای سبز به کارمی رود.

 

 

10-گونه های سوزنی برگ

 

نام فارسی :کاج تهران

نام علمی:pinus eldarica

نام انگلیسی:pine

خانواده: Pinaceae

زادگاه:قفقاز

گیاهشناسی:

درخت همیشه سبز باتنه راست به ارتفاع 15-12مترباپوست به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای یاخاکستری روشن فاقد لایه های ورقه ای باتاج پهن گسترده.برگهاخشن سبزرنگ.

نیازها:

دربین سوزنی برگان یکی ازکم توقع ترین گونه هاست.درمناطق جلگه ای، تپه ماهورودرمناطق کوهستانی رشدونموخوبی دارد.سرمای سخت زمستانه وگرمای تابستانه رانیزتحمل میکند.دردوره رویشی گیاهی ،مناطق با هوای خشک ونور کافی راترجیح میدهد.(بسیار نورپسندمی باشند.)ازلحاظ خاک بسیار کم نیاز است وبه ویژه برای کاشت درزمین سنگلاخ مناسب است.درزمینهای فقیرواقلیم خشک وهمچنین دراقلیم مرطوب وخاک غنی رشدخوبی داردولی نباید درخاکهای تالابی وهمیشه خیس کاشته شود.نسبت به تغییرات شیمیایی خاک زیاد حساس نیست وتاحدزیادی شوری خاک راتحمل می کندولی درخاکهای بیش ازحدگچی وآهکی نبایدکاشته شود.

ازدیاد:

کاشت بذرباپوشش 3/0سانتی متردرفروردین ماه ویکسال بعد بایداقدام به بازکاشت نمود.

کاربرد:

ایجاد فضای سبزوازچوب آن جهت تهیه خمیر کاغذ استفاده می شود.

 

نام فارسی :سرو طبری

نام علمی:Thuja orientalis L.

نام انگلیسی:oriental arbor vitae 

خانواده: Cupressaceae

زادگاه:شمال غربی آمریکا

گیاهشناسی:

درختت همیشه سبز هرمی یابوته ای باشاخه های گسترده بالارونده وتنه ای ازنزدیک قاعده منشعب.دارای پوست نازک به رنگ قهوه ای مایل به قرمز،جداشونده به صورت فلسهای کاغذی .دارای شاخه چه های بسیار نازک وبرگهای به رنگ سبز روشن ودرهردوسطح تقریبا"مشابه.

نیازها:

به خاک عمیق ولوم مرطوب ومکان آفتابی نیاز دارد.به بادهای شدید مقاوم است.

ازدیاد:

کاشت بذر دربهاردرخاک شنی وزمانی که به ارتفاع 8سانتی متر رسیدباز کاشت می شود.

کاربرد:

مناسب کاشت درخاکهای مرطوب،مناسب کاشت درباغهای صخره ای ،احداث پرچین.

 

 

نام فارسی :سروسیمین

نام علمی:Cupressus arizonica

نام انگلیسی: Arizona cypress

خانواده: Cupressaceae

زادگاه :آریزونای آمریکای شمالی

گیاهشناسی:

درخت همیشه سبز به ارتفاع تا12وگاهی تا25متر،باپوست قهوه ای –قرمز،به صورت قطعات نازک بزرگ جداشونده یادردرختان مسن شکاف برداشته وبه صورت تراشه های بلند جدامیشود.تاج درخت موزون ومخروطی است.برگها فلسی به رنگ سبز-آبی یاخاکستری میباشد.میوه آن مخروط کروی به رنگ قهوه ای است.

نیازها:

به خاک سبک وشنی نیاز دارد.نورپسند است و باآب وهوای خشک سازگاری بیشتری داردوبه گرما وخشکی خاک نیزمقاوم بوده ودرمقابل وزش بادهای شدید بردباراست.نسبت به سرما مقاوم بوده وتا15-درجه سانتی گرادراتحمل میکند.پس ازمستقرشدن درمحل اصلی به آبیاری  کمی نیاز دارد. 

ازدیاد:

کاشت بذردربهاریااوایل تابستان؛قبل ازکاشت حدود 4هفته دردمای4-2درجه سانتی گراد قرارداده شوندوسپس درگلخانه یاهوای آزادکاشته شوند-گرفتن قلمه دراواخرزمستان؛قلمه ها رادرگلخانه یاشاسی سردریشه دارمیکنند.

کابرد:

برای ایجادپرچین وحصاربادشکن ،جلوگیری ازفرسایش آبی وبادی وهمچنین برای توسعه فضای سبز به صورت جنگلکاری مناسب است.به خاطر رنگ برگها وعطرآن درطراحی فضای سبزشهری وجنگلی کاربرددارد.

 

نام فارسی :سروشیرازی

نام علمی:Cupressus sempervirens var.stricta 

نام انگلیسی:columnar cypress

خانواده: Cupressaceae

زادگاه :جنوب اروپا،غرب آسیا

گیاهشناسی:

درخت همیشه سبزبه ارتفاع 18-15مترباشاخه های راست یابالارونده باتاج هرمی شکل.

نیازها:

آفتاب پسندبوده وتقریبا"درکلیه خاکها رشدمی کنندبه شرط آنکه خاک شدیدا"قلیایی،اسیدیویاشورنباشد.به خاک مرطوب بازهکش خوب نیازدارد.

ازدیاد:

کاشت بذروبازکاشت آن دریکسالگی،کاشت قلمه درشهریورماه درگلخانه.

کاربرد:

مناسب کاشت درحاشیه خیابانها وپارکها،گونه چوبده جهت مصارف صنعتی.

 

نام فارسی :زربین

نام علمی:Cupressus sempervirens var.horizontalis 

نام انگلیسی: cypress

خانواده: Cupressaceae

زادگاه :شمال ایران

گیاهشناسی:

درخت همیشه سبز،خوش فرم با تاج به شکل هرمی پهن وباتنه راست بدون انشعاب وشاخه های گسترده افقی باارتفاع 18-15متر.پوست تنه نازک وبه رنگ خاکستری مایل به قهوه ای وکمی شکافدار.

نیازها:

خاک عمیق وآهکی رامی پسندد.

ازدیاد:

کاشت بذردراسفندماه وبازکاشت آن دریکسالگی،کاشت قلمه درشهریورماه درگلخانه.

کاربرد:

گونه چوبده باارزش صنعتی فراوان که درجنگلکاریهاکاربردفراوان دارد.

 

نام فارسی :سدر مقدس

نام علمی: Cedrus Deodara

نام انگلیسی: deodara cedar

خانواده: Pinaceae

زادگاه :هیمالیا

گیاهشناسی:

درخت همیشه سبز به ارتفاع تا50مترزیباوبانمای عمومی هرمی شکلوبا برگهای به رنگ سبز مایل به آبی تیره ومخروطهای به رنگ قهوه ای مایل به نارنجی.

نیازها:

به دلیل عمیق بودن سیستم ریشه ای سدروسها طالب خاکهای نرم ،عمیق ومرطوب بازهکش مناسب می باشد.به سرماوگرما مقاوم بوده ودریخبندانهای طولانی هم دوام می آورد.به نور کامل آفتاب نیاز دارد.

ازدیاد:

کاشت بذر باپوشش 5/1سانتی متردرکیسه پلاستیکی درخاک سبک دراردیبهشت ماه وبازکاشت آن دریکسال بعد.

کاربرد:

مناسب کاشت درفضای سبز،درتولیدتیربرق وتلفن،درتولیدچوب برای بخاری ودرکاغذسازی کاربرددارد.

 

نام فارسی :سرو لاوسون

نام علمی: Cupressus  Lawasonian

نام انگلیسی:Lawson cypress Tree

خانواده: Cupressaceae

زادگاه :شمال ایران

گیاهشناسی:

درخت همیشه سبز به ارتفاع تا60مترباتنه راست بدون انشعاب وباشاخه های نزدیک به زمین وباتاج هرمی باریک،پوست تنه به رنگ قهوه ای مایل به قرمزبابرگهای فشرده متراکم نوک تیز یانسبتا"نوک تیز به رنگ سبز روشن تاسبزکلمی.گلهای  نربه رنگ قرمز جگری ومخروط به رنگ قهوه ای مایل به قرمز.

نیازها:

درخاکهای خشک،گچی وآهکی دوام نمی آوردوطالب خاکهای مرطوب بازهکش خوب می باشد.طالب آب وهوای خنک وآفتابگیرمیباشدولی درنواحی سایه دارنیز دوام می آورد.محل کاشت بایدازبادهای سخت محفوظ باشد.دربرابر سرمابه خوبی مقاومت میکند.

ازدیاد:

کاربرد:

 

نام فارسی :کاج مشهد

نام علمی: pinus mugo

نام انگلیسی:

خانواده: Pinaceae

زادگاه :

گیاهشناسی:

کاج پاکوتاهی که ارتفاع آن2-5/1وگاهی تا3متروقطرتاج آن تا3مترمی رسد.بسیارانبوه ودرهم می روید،به ندرت شکل درختی می گیرد.شکل ظاهری درخت تخم مرغی نامنظم وانبوه است.تنه وساقه بسیارکوتاه مانده وپوشیده ازشاخه های انبوه وبرگهاست وسطح ساقه معمولا"دیده نمی شود.سوزنها کوتاه به رنگ سبز تیره وجزکاجهای سه برگی است.برگهادرمیانه درخت درهم رفته،جوانه ها کوچک،مخروطی پوشیده ازبرگ،میوه تخم مرغی تاگرددرسال اول به رنگ کبودتابنفش وپس ازرسیدن به رنگ زردیاقهوه ای تیره درمی آید.

نیازها:

کم نیازبودن کاجهاامتیازبزرگی برای استفاده ازآنهادرشرایط آب وهوایی تهران است.نسبت به تغییرات شیمیایی خاک زیادحساس نیستندولی درخاکهای زیادآهکی،اسیدی،گچی وگوگردی نبایدکاشته شوند.خاک بازهکش خوب نیاز دارد.

 

 

کاربرد:

بسیارکندرشدبوده وجهت کاشت درمیادین،لچکی،باغ صخره ای،گلجای وجنگلکاری درسطوح شیبدارمناسب است.

 

نام فارسی :سروکوهی

نام علمی: Juniperus L.

نام انگلیسی: juniper

خانواده: Cupressaceae

زادگاه :

گیاهشناسی:

درخت کوچک تا ارتفاع 11متربا تاج استوانه ای باریک.این گونه به صورت درختچه ای پهن وگسترده یاباریک باچندتنه میباشد.برگها سوزنی راست یاکمی خمیده نوک تیزباسطح رویی به رنگ سبز-خاکستری ویاسبزتیره.

نیازها:

دراکثرخاکهااعم ازرسی،گچی وآهکی ودرمناطق خشک وآفتابی به خوبی رشدمی کندولی خاکهای شنی –لومی بازهکش خوب راترجیح میدهد.نهالها به آبیاری بیشتری نیاز دارند،طول دوره آبیاری بایدطوری باشدکه ازسطح خاک تاعمق 10سانتی مترهمیشه دارای رطوبت باشد.گیاهان استقراریافته نسبت به خشکی مقاومندوفقط دردماهای بالااحتیاج به آبیاری عمیق دارند.

ازدیاد:

کاشت بذرباپوشش5/1سانتی متردرخاک سیاه درفروردین ماه وگرفتن قلمه ازساقه های جوان وکاشت درخاک شنی درشهریوریامهر.

کاربرد:

مناسب کاشت درحاشیه بزرگراهها ونواحی ساحلی سردسیرودورازساحل.

 

11-گونه های درختچه ای

 

نام فارسی :توری

نام علمی:Lagerstroemia indica  

نام انگلیسی:Crape myrtle  

خانواده: Lythraceae

زادگاه :چین

گیاهشناسی:

درختچه خزان کننده به ارتفاع 6-3متر.دارای دوفرم کوتاه وبلند.فرم کوتاه آن سرعت رشدش کم است ورشدطولی وگسترش عرضی یکسانی دارد.فرم بلند که ارتفاع آنهااز5/1تا9مترمتغیربوده وپس ازتربیت به صورت درخت ،تنه های زیبایشان نمایان می شود.پوست تنه صاف به رنگ خاکستری روشن مایل به سفید.برگها بیضوی یامستطیلی واغلب نوک تیزکه به صورت متناوب روی شاخه قرارگرفته اند.رنگ برگها دربهارسبزروشن متمایل به قرمزودرپائیزنارنجی یاقرمزوگاهی زردمی باشد.گلها به شکل خوشه هایی درانتهای شاخه ها تشکیل میشوند.رنگ گلهاقرمز،صورتی،بنفش،سفیدیاصورتی ملایم بوده ودوره گلدهی آن ازاوایل تیرماه تااواخرشهریورماه می باشد.میوه کپسول کروی.

نیازها:

نیاز به نور مستقیم خورشید دارد(مکان آفتابگیر).بهترین ترکیب خاک برای آن مخلوطی ازخاک باغچه وخاکبرگ به نسبت مساوی است.به سرمای زمستان مقاوم است.درفصل رشد نیاز به آبیاری بافاصله ولی عمیق داردولی درزمستان احتیاجی به آبیاری ندارد.وجود روزهای گرم وآفتابی برای گلدهی ضروری است.

ازدیاد:

کاشت بذر،تهیه قلمه نیمه خشبی به طول 14-7سانتی متردراواخرپائیزواوایل بهارکاشت دربسترماسه درگلخانه.

کاربرد:

مناسب کاشت درفضای سبز.

 

نام فارسی :زرشک

نام علمی: Berberis vulgaris L.

نام انگلیسی: common barberry

خانواده: Berberidaceae

زادگاه :اروپا،شمال آناتولی،شمال غرب ایران وقفقاز

گیاهشناسی:

درختچه پهن برگ خزان کننده،خارداربه ارتفاع تا3متر.شاخه های سال جاری آن به رنگ سبز یاقهوه ای –قرمزوشیارداروشاخه های یکساله ومسن تربه رنگ خاکستری.برگهابیضوی تابیضوی پهن یاواژتخم مرغی.گل آذین پانیکول باگلهای زردرنگکه درشاخه چه های خاکستری رنگ ظاهرمیشوند.میوه سته قرمزرنگ.

نیازها:

درهرنوع خاکی رشدمیکند.محل آفتابگیروگرم رامی پسندد.

ازدیاد:

کاشت بذرباپوشش 5/2سانتیمتردرسایبان درآبانماه،کاشت قلمه درماسه درشاسی سردازشهریورتامهرماه،خوابانیدن شاخه دربهار.

کاربرد:

مناسب ایجاد پرچین.

 

نام فارسی :یاس زرد

نام علمی:Forsythia intermedia 

نام انگلیسی: forsythia-golden bell

خانواده:Oleaceae 

زادگاه :چین وژاپن

 گیاهشناسی:

درختچه خزان کننده به ارتفاع تا3متر.برگهامعمولا"تخم مرغی-مستطیلی تامستطیلی-سرنیزه ای.گلها زردرنگ که درفروردین ماه قبل ازبرگهاظاهرمیشوند.

نیازها:

نیازبه خاک معمولی دارد.بهتراست مقابل دیوارجنوب غربی کاشته شود.

ازدیاد:

کاشت قلمه درشاسی سرددرتیرومردادماه یامهرتاآبان،خوابانیدن شاخه ازمهرتاآبان.

کاربرد:

مناسب ایجادفضای سبز.

 

نام فارسی :اسپیره سفید

نام علمی:Spiraea crenata

نام انگلیسی: snow spirea

خانواده: Rosaceae  

زادگاه :ایران،قفقاز،ارمنستان وترکمنستان

گیاهشناسی:

درختچه خزان کننده به ارتفاع حدود یک متر.برگهاخاکستری-سبزرنگ به شکل مستطیلی-واژتخم مرغی یامستطیلی-گوه ای یاواژتخم مرغی پهن درنیمه جلویی کمی دندانه دار.گل آذین دیهیم باگلهای سفیدرنگ دراواسط بهارظاهرمی شود.میوه برگه.

نیازها:

طالب نقاط آفتابگیر است.خاک لومی ،معمولی ونسبتا"غنی ازموادغذایی راترجیح میدهد.

ازدیاد:

کاشت قلمه درماسه درفصل بهار.

کاربرد:

مناسب کاشت درفضای سبزشهری.

 

نام فارسی :ارغوان

نام علمی: Cercis siliquastrum

نام انگلیسی: Love tree

خانواده:Caesalpiniaceae 

زادگاه :اروپا،ایران وپاکستان

گیاهشناسی:

درخت کوتاه،خزان کننده.برگها دایره ای-کلیوی شکل بانوک نسبتا"کند.گلها دسته ای کم گل قرمزرنگ که دراوایل بهارظاهرمیشوند.میوه نیام.

نیازها:

به نورکامل خورشیدنیازدارد.به خاک بازهکش خوب نیازدارد.این گیاه مناسب مناطق سردسیرنیست.

ازدیاد:

کاشت بذر باپوشش 5میلی متردراوایل فروردین ماه یااواخراسفندماه،قلمه چوب نرم دربهاریااوایل تابستان،خوابانیدن ساده شاخه دربهاریاتابستان.

کاربرد:

مناسب کاشت درفضای سبزشهری.

 

نام فارسی :شمشادرسمی(شمشادژاپنی)

نام علمی:Evonymus japonica L. 

نام انگلیسی: evergreen evonymus

خانواده:  Celasteraceae

زادگاه :جنوب ژاپن

گیاهشناسی:

درختچه راست همیشه سبزباشاخه چه های کمی چهارگوشه.برگهاواژتخم مرغی تابیضوی باریک نوک تیزیانوک کندباسطح فوقانی سبزتیره ودرخشان.گلها به رنگ سفیدمایل به سبزکه دراردیبهشت وخردادماه ظاهرمیشوند.

 

نیازها:

درهرنوع شرایطی چه ازنظرنوع خاک(رسی،گچی وغیره)وچه ازنظرنور(نورکامل یاسایه)راتحمل میکند.

ازدیاد:

کاشت بذردربهار،تهیه قلمه ازشاخه یکساله وکاشت درماسه درشاسی سرد درشهریورومهر ،خوابانیدن شاخه دربهار،تقسیم بوته.

کاربرد:

درمناطق ساحلی وسردسیردورازساحل قابل کشت است.برای کاشت درحواشی وسراشیبهای نامناسب توصیه می شود.

 

نام فارسی :ترون

نام علمی: Ligustrum ovalifolium

نام انگلیسی: California privet

خانواده:  Oleaceae

زادگاه :ژاپن

گیاهشناسی:

درختچه نیمه همیشه سبزراست به ارتفاع تا5متر.برگهابیضوی-تخم مرغی تابیضوی- مستطیلی نوک تیزباسطح فوقانی سبزتیره درخشان وسطح تحتانی سبزمایل به زرد.گلهاسفیدکرمی باعطرنسبتا"ناخوشاینددرگل آذین پانیکول ظاهرمیشوند.میوه تقریبا"کروی سیاه رنگ.

نیازها:

درمحل آفتابی وسایه آفتاب به خوبی رشد میکند.نیاز به آب زیادداردودرزمینهای نسبتا"مرطوب رشدسریع وخوبی دارد.درهرنوع خاکی رشدمی کنند.اغلب گونه هایش متحمل به هرس وآرایش شاخه ها،آلودگی وبادمی باشند.

ازدیاد:

کاشت بذردرفضای بازدراسفندماه وبازکاشت دریکسالگی.

کاربرد:

ایجادپرچین.

 

نام فارسی :برگ بو

نام علمی: Laurus nobilis L.

نام انگلیسی: sweet bay

خانواده: Lauraceae

زادگاه : جنوب اروپا،شمال غرب آفریقاوغرب سوریه

گیاهشناسی:

درخت همیشه سبزبه ارتفاع 12-6متروحداکثرگستردگی آن 10متراست.برگهامستطیلی-سرنیزه ای باریک،نوک تیزبه رنگ سبزتیره ومات.گلها به رنگ زردودوپایه که ازاردیبهشت ماه تاخردادظاهرمی شوند.

نیازها:

مکان آفتابی یاسایه –آفتاب درمناطقی که تابستان گرم دارندمثل تهران بهتراستدرمحلی کاشته شودکه آفتاب بعدازظهربه آن نتابد(ضلع شرقی یاشمالی ساختمان یادیوار).نسبت به سرمامقاوم است ولی بادهای خیلی سردزمستانی به شاخ وبرگ آن آسیب می رسانند.بنابراین بهتراست درنقاط  محفوظ مثل پارکها کاشته شود.خاک معمولی بازهکش خوب را می پسندد.

ازدیاد:

کاشت قلمه به طول 10-8سانتی متردرماسه مرطوب ودرفضای بازودرزیرسایبان ازمردادتامهرماه ،خوابانیدن شاخه ازشهریور تاآبان ماه،کاشت بذردرپائیز.

کاربرد:

ازبرگ آن جهت ادویه معطراستفاده می شود.بسیارهرس پذیربوده وگیاه پرچینی مناسبی به شمار میرودکه بعدازهرس عطرخاص برگهای آن درفضامی پیچد.مناسب کاشت درفضای سبزشهری است.

 

 

نام فارسی :میخک هندی

نام علمی: Daphne odora ‘Alba’

نام انگلیسی:winter daphne  

خانواده:Thymelaeaceae  

زادگاه : چین وژاپن

گیاهشناسی:

درختچه همیشه سبز،زیبابابرگهای ضخیم به رنگ سبز تیره وبراق وباریک ودارای گلهای سفیدومعطرکه دراوایل اردیبهشت ماه شکفته می شود.حداکثربلندی آن 3-5/1متروحداکثرگستردگی آن2-5/1متراست.

نیازها:

این گونه درشهرهای شمالی کشورمان وآب وهوای تهران وکرج به خوبی رشدمی کندوبه علت حساسیت به سرمای طولانی وخشک درسایرنقاط کشوردرگلخانه حفظ می شود.محل سایه-روشن یاجائیکه دارای سایه بعدازظهرباشد(ضلع شرقی دیوار)برای آن مناسب است.البته درمحل آفتابی نیزرشدمی کندولی اگرنورمستقیم آفتاب باانعکاس گرماازدیوارمجاورمخلوط شودگیاه آسیب خواهد دید.درنواحی که تابستان خنک دارند،درختچه رادرمحل گرم وآفتابی که ازگزندباددرامان باشدمی کارند.نیازبه خاک هوموسی،کمی قلیایی تاخنثی بازهکش خوب دارددرفاصله بین دوآبیاری اجازه دهید که سطح خاک کمی خشک شود.

ازدیاد:

خوابانیدن شاخه یاقلمه ریشه،گرفتن قلمه خشبی برگدارساقه درتابستان وقلمه خشبی بدون برگ درپائیز،کاشت بذرپس ازسرمادهی به مدت 3ماه دردمای 4درجه سانتی گراد.

کاربرد:

مناسب کاشت درحاشیه ها وباغهای صخره ای.

 

نام فارسی :ختمی درختی

نام علمی:Hibiscus syriacus L.

نام انگلیسی:rose of Sharon 

خانواده:  Malvaceae

زادگاه : شرق آسیا

گیاهشناسی:

درختچه خزان کننده باساقه چوبی به ارتفاع تا3متر.برگها گوه ای شکل-تخم مرغی،دندانه دارودارای سه لوب که لوب میانی ازبقیه بلندتراست.گلهادررنگهای سفید،زردیابنفش درمردادتاشهریورماه ظاهرمی شوند.میوه کپسول.

نیازها:

شرایط کاملا"آفتابی وخاک بازهکش خوب نیازدارد.درختان جوان درمناطق سرددرطول زمستان به محافظت ونگهداری بیشتری نیازدارد.به همین دلیل آنهارادرآفتابی ترین ومحفوظ ترین نقطه باغچه کشت می نمایند.خاک مناسب آن خاک غنی ولوم سبک است.

ازدیاد:

کاشت قلمه درخاک پیت وماسه درشاسی سرد درتابستان،پیونددراسفند ماه.

کاربرد:

درختچه بسیارزیباومناسب کاشت درفضای سبز.

 

نام فارسی :طاووسی

نام علمی:  Spartium junceum 

نام انگلیسی: Spanish Broom

خانواده:   Leguminosae

زادگاه :نواحی مدیترانه واسپانیا

گیاهشناسی:

درختچه خزان کننده باساقه های سبزرنگ،افراشته وکم برگ باگلهای زردرنگ معطرکه دراواخربهارشکوفامی شوند.حداکثربلندی آن 5/2متراست.

نیازها:

نیازبه محل آفتابی وخاک معمولی بازهکش خوب دارد.خشکی ساحلی خاک راتحمل می کند.

درآب وهواوخاک نواحی ساحلی نیز به خوبی رشدمی کند.

ازدیاد:

کاشت بذردربهاریاپائیزپس ازرسیدن آنها درگلخانه یاهوای آزاد.

کاربرد:

برای کاشت درسطح چمن کاری ،جلوی درختان بدون گل برای پوشاندن تنه آنهاوکاشت درحاشیه ها مناسب است.

 

نام فارسی :به ژاپنی

نام علمی:Chaenomeles japonica 

نام انگلیسی: Japan quince

خانواده Rosaceae :

زادگاه :ژاپن

گیاهشناسی:

درختچه کوتاه باگلهای زیبا به ارتفاع تا2مترباشاخه های خاردار.برگها تخم مرغی پهن تاواژتخم مرغی نوک کندیانسبتا"نوک تیزودندانه دار.گلها به رنگ قرمز-قرمزآجری که دراوایل بهارقبل ازبرگهاظاهرمی شوند.میوه تقریبا"کروی وزردرنگ.

نیازها:

درهرنوع خاک باغبانی رشدمیکند.به محل سایه وبعضا"آفتابرونیازدارد.

ازدیاد:

خوابانیدن شاخه،پیوند،کشت بذردرصورتیکه واریته جدیدی رابخواهندبه دست آورند.

کاربرد:

درختچه بسیارزیباومناسب کاشت درفضای سبز.

 

 

 

نام فارسی :دم موشی قفایی

نام علمی       Buddelija davidii :

نام انگلیسیButterfly Bush :

خانوادهLoganiaceae :

زادگاه :چین

گیاهشناسی:

گیاه خزان کننده باشاخه های گسترده وبه ندرت ضعیف وگسترده  که ارتفاع آن به 5/4مترمی رسد.برگها متقابل ،تخم مرغی-سرنیزه ای تاسرنیزه ای باسطح فوقانی سبزتیره وسطح تحتانی دارای کرک نمدی سفید .گلها به رنگ بنفش ،معطر که درگل آذین سنبله ای راست یاسربزیرظاهرمی شوند.میوه کپسول مستطیلی نوکدار.

نیازها:

درهرنوع خاک سبک رشدمی کندولی بهتراست که گچی لومی باشد.نیاز به نورمستقیم وفضای بازدارد.

ازدیاد:

کاشت قلمه درشاسی سرد دربسترماسه درتابستان،کاشت بذردرگلخانه دراسفندماه.

کاربرد:

درختچه زیباوباارزش که به خاطرگلهای دیرفصل آن پرورش داده می شود.

 

نام فارسی :پیچ امین الدوله

نام علمی     Lonicera caprifolium :

نام انگلیسیperfoliate Honeysuckle :

خانواده Caprifoliaceae :

زادگاه :جنوب اروپا(فرانسه)

گیاهشناسی:

درختچه همیشه سبزخزنده،بالارونده وپیچنده به ارتفاع 5-1متر.برگهامتقابل وبه رنگ سبزتیره.گلها سفیدمایل به زردوبسیارمعطربوده ودرفاصله ماههای اردیبهشت وخردادظاهرمی شوند.میوه آن گوشتی بیضوی به رنگ قرمزارغوانی است.

نیازها:

درشرایط نورکامل،نیمه سایه وسایه کامل ودرتمام خاکها اعم ازرسی وگچی به خوبی رشدمی کنددرشرایط آفتابی وخاک لومی مرطوب به خوبی رشدمی کند .ازآنجائیکه خاک آن باید مرطوب باشددرفصول گرم سال بهتر است آبیاری روزانه انجام شود.به نگهداری ویژه ای نیازنداردوبه ندرت دچارآفت وبیماری می گردد.گیاه مقاوم به سرماست.

ازدیاد:

گرفتن قلمه خشبی دربهاریاقلمه برگداردرتابستان(قلمه هارادرشاسیسردریشه دارمیکنند)،خوابانیدن شاخه دربهار،کاشت بذردربهار.

کاربرد:

برای پوشاندن نرده های فلزی وتوریهای محدودکننده یک محوطه به عنوان گیاه پوششی استفاده می شود.برای تثبیت خاک وبرای پوشاندن وتزئین داربست ویاآلاچیق استفاده  میشود.

 

 

 

 

 

نام فارسی :خرزهره

نام علمی   Nerium oleander  :

نام انگلیسیoleader :

خانوادهApocynaceae :

زادگاه :جنوب شرقی آناتولی،غرب ایران،عراق

گیاهشناسی:

درختچه به ارتفاع 3-1مترباشاخه های انبوه وقائم.برگهاسرنیزه ای تخت بانوک خیلی تیز.گلهامعطربه رنگ قرمزکم رنگ وبه ندرت سفیدکه درتیرومردادماه ظاهرمی شوند.

نیازها:

اگرچه این گیاه مخصوص مناطق گرمسیرومعتدل است ولی دربرابرسرمابه خوبی مقاومت می کندوشاخ وبرگهایش درفصل سرماویخبندان سیزینگی خودراحفظ میکند.مقاوم به هوای آلوده تهران است.نسبت به خاک کم توقع است ودراکثرخاکها به جزخاکهای آهکی کاشته می شود.طالب مناطق آفتابگیریانیمه سایه است.

ازدیاد:

گرفتن قلمه به طول 15سانتی مترازشاخه های جوان وکاشت درخاک آماده (ماسه +خاک+خاکبرگ)باعمق کاشت 2سانتی متردربهاروتابستان.

کاربرد:

ایجادپرچین،مناسب کاشت درفضای سبز.

 

نام فارسی :شیرخشت

نام علمی Cotoneaster horizontalis Decne :

نام انگلیسیrock cotoneaster :

خانوادهRosaceae :

زادگاه :غرب چین

گیاهشناسی:

درختچه کوتاه نیمه همیشه سبز.ساقه هامنشعب باشاخه های متقابل گسترده افقی.برگهاتقریبا"دایره ایتابیضوی پهن،نوک تیزوباراس منقاردار،باسطح فوقانی سبزتیره بی کرک ودرخشان، سطح تحتانی باکرکهای کوتاه.گلهابه رنگ صورتی.میوه به رنگ قرمزروشن.

نیازها:

درتمام خاکها به خصوص گچی به خوبی رشد می کند.همه گونه ها روشنایی پسندودرنورکامل بهترین رشدرادارند.شرایط سایه آفتاب یاسایه کامل راتحمل می کند.مقاوم به سرماست.

ازدیاد:

کاشت بذرپس ازسرمادهی وخراش دادن دربهاریاپائیز،قلمه سرشاخه دربهاروتابستان،خوابانیدن شاخه دربهار.

کاربرد:

مناسب کاشت درفضای سبزوباغهای صخره ای.

 

نام فارسی :پیراکانتا

نام علمیPyracantha coccinae Roemer :

نام انگلیسی:fiery thorn  

خانواده: Rosaceae

زادگاه :ایران ،ایتالیا،شبه جزیره بالکن،آناتولی،ارمنستان،قفقاز،کریمه

گیاهشناسی:

درختچه ای به ارتفاع تا2مترباشاخه های واگرا.برگها ازنظرشکل واندازه متنوع ،تخم مرغی یاتخم مرغی –بیضوی تاسرنیزه ای  ،روی سطح فوقانی شفاف ،سبزتیره ودرسطح تحتانی کم رنگ تر،سبزروشن، میوه هابه رنگ قرمزخونی تیره.

نیازها:

درانواع خاکهای حاصلخیزاعم ازرسی وگچی ونقاط آفتابی وسایه آفتاب به خوبی رشدمی کند.مقاوم به سرماوآلودگی هوااست.

ازدیاد:

گرفتن قلمه ازشاخه هایی که چوب آنهاسخت شده است ازاواخرتابستان تاپائیز،کاشت بذردربهار.

کاربرد:

مناسب کاشت درپارکها،بلوارهاوحیاط منازل،انواع پرورش یافته آن به عنوان درختچه زینتی کاشته می شود.

 

نام فارسی :ذغال اخته

نام علمیCornus mass L. :

نام انگلیسی:dog wood

خانواده: cornaceae

زادگاه : بومی آسیاواروپای شرقی

گیاهشناسی:

درختچه یادرختی به ارتفاع تا8متر،باشاخه های سبزمایل به زرد.برگهاتقریبا"دایره ای یاتخم مرغی تابیضوی باقاعده گرد،نوکدار،درسطح تحتانی کم رنگتر.گلهازردرنگ.میوه شفت آویزانبه رنگ قرمزدرخشان.

نیازها:

محل آفتابی وخاک مرطوب رامی پسنددولی خشکی راتحمل می کند.دربدترین زمینها به راحتی رشدمی کند،بنابراین برای احیای اراضی آهکی وگچی بسیارمناسب است.مقاوم به سرماست ونسبت به سایه وآب وهوای شهرهابردباراست.

ازدیاد:

کاشت قلمه چوب نیمه سخت دراواخربهار ،کاشت بذردربهار،خوابانیدن شاخه دربهاریااوایل تابستان وجداکردن پاجوش درپائیز.

 

نام فارسی : یاسمن زرد

نام علمیJasminum fruticans :

نام انگلیسی:jasmine

خانواده:Oleaceae  

زادگاه : سراسرنواحی مدیترانه ای،قفقازوایران،ترکمنستان

گیاهشناسی:

درختچه ایستاده بابرگهای متناوب،سه برگچه ای،به ندرت ساده،برگچه هاواژسرنیزه ای یابیضوی،باگلهای زردقیفی شکل که دراواخراردیبهشت ماه ظاهرمی شوند.

نیازها:

درخاک حاصلخیزاعم ازرسی وگچی وترجیحا"درقسمت روشن ونورگیربه خوبی رشدمی کند.

 

 

ازدیاد:

قلمه چوب نیمه سخت دراواخرتابستان،خوابانیدن شاخه دربهاریاتابستان،جداکردن پاجوش دربهار.

 

نام فارسی : رز

نام علمیRosa L . :

نام انگلیسی: rose

خانواده: Rosaceae 

زادگاه :

گیاهشناسی:

درختچه خزان کننده یاهمیشه سبزباساقه راست یابالارونده پیچان.شاخه هاخارداربه ندرت بدون خار.برگهامتناوب،شانه ای فرد.گلها منفردیادرگل آذین دیهیم یابه صورت دسته ای چتری منظم.میوه فندقه.

نیازها:

به خاک عمیق ونیمه سنگین شنی بازهکش خوب وغنی ازموادغذایی نیازدارد.محل کاشت آن بایدحداقل 5-3ساعت درروزدرمعرض تابش مستقیم آفتاب قرارگرفته باشد.نوع خاک وآب وهوادرمیزان آبیاری ان موثرند.رزهاراروزی یکباربه طورکافی آبیاری کنید.درزمان کاشت ودرموقع گلدهی نیازآبی رزهابیشترمی باشد.

ازدیاد:

کاشت بذرباخراش دادن وسرمادهی،قلمه چوب سخت درپائیز،پیوندشکمی

کاربرد:

مناسب کاشت درفضای سبز.

 

نام فارسی : رزماری

نام علمی Rosmarinus officinalis :

نام انگلیسی: rosemary

خانواده: Labiatae

زادگاه : اروپای جنوبی وحوالی مدیترانه

گیاهشناسی:

درختچه معطرهمیشه سبزبه ارتفاع 2متر(حداکثربلندی وگستردگی آن 5/1متراست.)دارای فرم متراکم ،برگهای باریک متقابل باسطح فوقانی سبزتیره وسطح تحتانی باکرکهای نمدی سفیدضخیم،گلهاکوچک به رنگ آبی مایل به بنفش که ازاواسط بهارتااوایل تابستان وگاهی اوقات درپائیزظاهرمی شوند.

نیازها:

نیازبه محل آفتابی وخاک معمولی بازهکش خوب دارد.نسبت به سرمانسبتا"مقاوم است وتادمای 5-درجه سانتی گرادراتحمل می کندامادرمناطق سردبهتراست آنرادرضلع جنوبی یاغربی دیوارکاشت.

ازدیاد:

گرفتن قلمهازشاخه هایی که چوب آنها کمی سخت شده  درتابستان یاپائیزوریشه دارکردن آنهادرشاسی سرد،کاشت بذردربهاردرخاک شنی درشاسی سرد.

کاربرد:

مناسب ایجادپرچین،ازبرگ خشک شده آن جهت تردنمودن گوشت استفاده می شود،کاربرددارویی نیزدارد.

نام فارسی : اسطوخودوس

نام علمیLavandula spp. :

نام انگلیسی: Lavender

خانواده: Labiatae

زادگاه : مدیترانه ،هندونواحی جنوب غربی آسیا

گیاهشناسی:

درختچه همیشه سبزبابرگهای باریک،کشیده کامل،دارای لبه برگشته به رنگ سبز- خاکستری وبسیارمعطر.گلهامجتمع درسنبله های بلندبه رنگ ارغوانی که دراوایل تابستان ظاهرمیشوند.

نیازها:

به آفتاب کامل وخاک حاصلخیز بازهکش خوب نیازدارد.نسبت به سرمانیمه مقاوم است وتادمای 5-درجه سانتی گرادراتحمل می کند.اگرآنرابلافاصله پس ازگلدهی هرس کنندگیاه پرپشت وزیبایی به وجود می آید.

ازدیاد:

گرفتن قلمه درتابستان یاپائیزازشاخه های جانبی جوانی که رشدرویشی دارندوریشه دارکردن درشاسی سرد،کاشت بذردربهاردرهوای آزاد،تقسیم بوته درپائیز.

کاربرد:

مناسب ایجادپرچینهای کوتاه ومتراکم،مناسب کاشت درحاشیه هاویاجلوی درختان ودرختچه ها وهمچنین برای ایجادتنوع دررنگ مناسب است.کاربرددارویی نیزدارد.

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ] [ 20:14 ] [ مهری معنوی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه